Privacyverklaring

Voedingscoach Ineke van Zuilen, gevestigd aan Ulicotenseweg 5, 4861RR, Chaam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.voedingscoach-inekevanzuilen.nl, Ulicoteneweg 5, 4861RR, Chaam

I.van Zuilen is de Functionaris Gegevensbescherming van
Voedingscoach Ineke van Zuilen en te bereiken via info@Voedingscoach-InekevanZuilen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Voedingscoach Ineke van Zuilen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (U moet 18 jaar of ouder zijn)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@Voedingscoach-InekevanZuilen.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Voedingscoach Ineke van Zuilen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Voedingscoach Ineke van Zuilen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Voedingscoach Ineke van Zuilen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voedingscoach Ineke van Zuilen) tussen zit. Voedingscoach Ineke van Zuilen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [MAC OSX – login beveiligd met wijzigend wachtwoord, gebruikmakend van een Excel boekhouding pakket, afhandeling bestelling gaat handmatig nadat alles is gecontroleerd]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Voedingscoach Ineke van Zuilen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens, Bewaartermijn  totdat bestelling en betaling zijn afgerond
Personalia, Bewaartermijn > Totdat bestelling en betaling zijn afgerond
Adres, Bewaartermijn > Totdat bestelling en betaling zijn afgerond
E-mailadres, Bewaartermijn > Totdat bestelling en betaling zijn afgerond

Delen van persoonsgegevens met derden.
Voedingscoach Ineke van Zuilen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Voedingscoach Ineke van Zuilen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voedingscoach Ineke van Zuilen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Voedingscoach-InekevanZuilen.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voedingscoach Ineke van Zuilen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Voedingscoach Ineke van Zuilen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Voedingscoach-InekevanZuilen.nl .

Voedingscoach Ineke van Zuilen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.